97/20 Novela zákona o námořní plavbě; T:24.8.2020

Hlavním cílem návrhu je provést transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/883 ze dne 17. dubna 2019 o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, kterou se mění směrnice 2010/65/EU a zrušuje směrnice 2000/59/ES, a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1159 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků a zrušuje směrnice 2005/45/ES o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 24. 8. 2020.

/jak-na-