96/16 Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; T: 19.5.2016

Účelem návrhu zákona je zavedení diferencovaných sazeb pojistného na sociální zabezpečení v závislosti na počtu nezaopatřených dětí, o které poplatníci pojistného (zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné) pečují. Dosud jsou tyto sazby jednotné a počet nezaopatřených dětí se při jejich stanovení nezohledňuje. Pro poplatníky, kteří nepečují o žádné nezaopatřené dítě, se sazba pojistného zvýší o jeden procentní bod a u poplatníků, kteří pečují o jedno nezaopatřené dítě, zůstane sazba stejná. Sazby pojistného se snižují pro poplatníky, kteří pečují o dvě a více nezaopatřených dětí, přičemž při péči o čtyři a více nezaopatřených dětí se pojistné platit nebude. Sazba pojistného v dosavadní výši se trvale zachová u poplatníků, kteří před účinností zákona pečovali aspoň o jedno nezaopatřené dítě po dobu aspoň 120 kalendářních měsíců, a u poplatníků, kteří po tuto dobu platili pojistné v nižších sazbách, popřípadě pojistné z důvodu péče o čtyři a více dětí neplatili vůbec. Záměrem předkládaného návrhu zákona je posílit princip zásluhovosti pracujících rodičů na výchově dětí, posílení příjmové situace rodin s více dětmi a podpora zvyšování počtu dětí v rodině, které budou v budoucnu plátci daní a pojistného. Navrhované řešení bude znamenat oproti současnému stavu snížení příjmů státního rozpočtu v rozsahu cca o 4,2 mld. Kč ročně.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/