96/13 Návrh vyhlášky o jízdních řádech veřejné linkové dopravy; T: 10.7.2013

Základním důvodem pro zpracování nového předpisu se stalo významné rozšíření obsahu celostátního informačního systému o jízdních řádech („CIS JŘ“) i na linky městské autobusové dopravy, provedené zákonem č. 194/2010 Sb., kterým byl novelizován zákon o SD. Dalším důvodem je úprava definice (dopravní) linky, provedená další novelou zákona o SD – zákonem č. 119/2012 Sb. – která fakticky umožňuje, resp. plně legalizuje provozování linek (či jejich spojů) nikoliv „pravidelných“, avšak uskutečňovaných v souladu s jízdním řádem (spoje na objednávku cestujícího a spoje provozované jen za určitých vnějších podmínek). V návrhu je již promítnuta i (zatím jako vládní návrh do Poslanecké sněmovny PČR předložená) poslední novela zákona o silniční dopravě, která se dotýká i § 17, který upravuje jízdní řády, v této podobě:

(3) Změny jízdních řádů veřejné vnitrostátní linkové dopravy lze provádět pouze v termínech zveřejněných Ministerstvem dopravy v Obchodním věstníku. způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Z důvodů veřejného zájmu, zásahu vyšší moci nebo neplánované uzavírky může dopravní úřad rozhodnout o změně jízdního řádu veřejné vnitrostátní linkové dopravy i v době jeho platnosti k jinému termínu.

(6) Způsob zpracování, předkládání ke schválení a uveřejňování a obsah vyhlašování a vyvěšování jízdního řádu a jeho změn a organizaci celostátního informačního systému stanoví prováděcí předpis.

Do plného souladu se smyslem ustanovení zákona o SD je upravena doba platnosti jízdního řádu. Jako základní je chápána nyní i ve vnitrostátní dopravě platnost po celou dobu platnosti licence, nikoliv jen na jeden rok. Dopravce si však bude moci v rámci této platnosti zvolit i platnost jinou, omezenou pouze vyhlašovanými termíny změn jízdních řádů podle § 17 odst. 3 zákona o SD. Bude tak možné zpracovat jízdní řád jak na dobu jednoho roku jako dosud, tak na dobu kratší, ale budou-li další termíny vyhlášeny, tak i na dobu delší. Tato volba bude ponechána plně na vůli dopravce nebo bude vyplývat ze závazků z uzavřených smluv o veřejných službách. Možnost zpracovávání a předkládání změn jízdních řádů nebude dotčena. Podrobněji je tato nová úprava komentována ve zvláštní části důvodové zprávy k § 2.

Související soubory