96/08 Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje; T: 8.7.2008

Česká republika jako členský stát Evropské unie je povinna podle článku 16 nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006, o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), přijmout předpisy nezbytné k zajištění účinného uplatňování tohoto nařízení. Zmíněné ustanovení nabylo účinnosti dne 1. srpna 2006. K zajištění účinného uplatňování předmětného nařízení byl zvolen zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, neboť územní spolupráce má přímý vliv na regionální rozvoj a úkoly seskupení jsou zaměřeny především na podporu dosažení cílů hospodářské a sociální soudržnosti. Navrhovaná právní úprava je vzhledem k naléhavosti řešení předkládána jako „euronovela“ bez dalších doplňků, které by upravovaly zákon o podpoře regionálního rozvoje nad tento rámec, s cílem vytvořit podmínky pro pokud možno bezproblémové projednání novely v legislativním procesu.

Základní podmínkou účinného uplatňování nařízení ES č. 1082/2006 je především dodatečná zákonná úprava postupu spojeného se schvalováním účasti případného budoucího člena v seskupení a s registrací a vznikem seskupení. Schvalování (nebo odepírání) účasti případného budoucího člena v seskupení náleží podle článku 4 odst. 3 nařízení ES č. 1082/2006 státu, z povahy a návaznosti úkonů upravených tímto nařízením plyne, že tomu tak je i v případě navazující registrace seskupení, jeho úmluvy a stanov.  

V této věci byly zvažovány alternativní možnosti: 

  1. seskupení registrovat v obchodním rejstříku a schvalování účasti případného budoucího člena provádět odděleně, jiným orgánem státní správy;
  2. seskupení registrovat v nově zřízeném rejstříku v přímé návaznosti na předcházející schválení účasti případného budoucího člena v seskupení.
Hodnocení obou navrhovaných řešení je provedeno především kvalitativně, se zaměřením na právní a organizačně správní souvislosti.  

Předkládací zpráva

Odůvodnění

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.