96/21 Novela nař. vl. č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku T:15.7.2021

Návrh novelizace nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny je předkládán v důsledku nahrazení dosavadních pokynů Komise k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2012 (Sdělení Komise 2012/C 158/04) novým Sdělením Komise 2020/C 317/04 – Pokyny k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2021. Tyto nové Pokyny EK přinášejí aktualizovaný seznam odvětví, na něž se mohou kompenzace nepřímých nákladů vztahovat, a dále úpravu některých parametrů použitých pro výpočet maximální výše kompenzace.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 15. 7. 2021.