96/20 Návrh Statutu Státního fondu podpory investic; T:7.8.2020

Státní fond rozvoje bydlení (dále jen „Fond“) byl zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Nabytím účinnosti zákona č. 113/2020 Sb., došlo ke změně názvu Fondu na Státní fond podpory investic a zároveň k univerzální sukcesi všech existujících práv a povinností vzniklých od doby nabytí účinnosti zákona Státním fondem podpory investic. Změna názvu souvisí s rozšířením působnosti Fondu, která zahrnuje podporu regionálního rozvoje a některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 7. 8. 2020.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/