96/19 Novela občanského zákoníku; T: 19.8.2019

Návrhem se omezuje možnost vymáhání peněžitých dluhů vzniklých z právního (nikoliv protiprávního) jednání nezletilého do výše jeho jmění ke dni nabytí plné svéprávnosti. Obdobně se navrhuje limitovat vymáhání smluvních pokut. S ohledem na ochranu práv věřitelů se chce současně zavést ručení zákonného zástupce za dluhy přesahující jmění nezletilého, pokud tyto dluhy vznikly na základě právního jednání, ke kterému dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě. V důsledku tak nebude možné, aby osoby vstupovaly do dospělosti s dluhy. V oblasti způsobilosti k protiprávnímu jednání se navrhuje učinit nezletilé mladší 15 let zásadně nezpůsobilé k náhradě škody, a to ohledem na jejich obecnou faktickou neschopnost škodu nahrazovat. Naopak se posiluje odpovědnost toho, kdo nad nezletilým zanedbal náležitý dohled nebo rodičovskou odpovědnost. Návrh také změnou procesního předpisu sleduje znemožnění vydání platebního rozkazu, rozsudku pro zmeškání a rozsudku pro uznání (v případě tzv. fikcí uznání nároku) vůči nezletilému. Zároveň se doplňuje Ústavním soudem dovozená povinnost obsílat starší nezletilé, pokud jsou v řízení zastoupeni zákonnými zástupci. To vše s cílem posílit postavení nezletilého v občanském soudním řízení. Návrh dále obsahuje dílčí opatření k prevenci excesivního zadlužení spotřebitelů obecně. Ve variantě II se nad rámec uvedeného dále navrhuje změna koncepce nabývání svéprávnosti nezletilými. Cílem je upravit svéprávnost nezletilých tak, aby problematické situace zadlužení zásadně nemohly vznikat.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/