95/14 Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu; T: 8.7.2014

Hlavními konkrétními cíli jsou:

 • posílení ochrany zemědělského půdního fondu jak kvalitativní (ochrana před poškozováním půdní úrodnosti a dalších funkcí půdy degradačními procesy, zejména erozí a kontaminací), tak plošné (ochrana před nadměrnou a nenávratnou ztrátou půdy v důsledku záboru),
 • přesnější vymezení povinnosti vlastníka nebo nájemce zemědělské půdy,
 • stanovení povinnosti z důvodu zajištění protierozní ochrany půdy – eroze půdy je v České republice hlavním degradačním faktorem a často je způsobena nevhodnou organizací pozemkové držby s dlouhodobě přetrvávající vysokou mírou zornění půdy a velkou výměrou honů; nedostatečně uplatňovaná protierozní ochrana půdy přispívá k zhoršování odtokových poměrů, zanášení koryt vodních toků a nádrží sedimenty a ke vzniku povodňových situací,
 • úprava systému hodnocení znečištění půdy škodlivými látkami a ukládání opatření k nápravě,
 • zdokonalení systému získávání, předávání, hodnocení a uchování dat o kvalitě půdy – pro účinnější kvalitativní ochranu půdy, potravního řetězce a složek životního prostředí, které jsou s půdou ve vzájemné interakci,
 • úprava otázek souvisejících s odvody, a to mj. v reakci na aplikaci zákona č. 402/2010 Sb. v praxi,
 • úprava kompetence orgánů ochrany zemědělského půdního fondu (vytvoření správných podmínek pro kontrolu a dozor nad dodržováním zákona, snížení administrativní zátěže – zrušení jednoho stupně státní správy, tj. správy vykonávané pověřenými obecními úřady, založení působnosti ČIŽP pro účinnější řešení případů podezření na znečištění půd rizikovými látkami – prevence a včasné řešení případů prokázaného znečištění půdy je nezbytné pro ochranu potravního řetězce, vodních zdrojů a plnění dalších funkcí půd),
 • přesnější vymezení podmínek porušení zákona a zvýšení případné následné sankce – stávající právní úprava není v souladu s materiálem schváleným vládou „Zásady právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů v zákonech upravujících výkon veřejné správy“.

Předkládaný návrh obsahuje tyto nejzásadnější změny:

 • navrhuje se vyjmout ze součástí zemědělského půdního fondu rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže, neboť pro ochranu zemědělské půdy toto zařazení nemá opodstatnění (§ 1 odst. 3),
 • rozšiřuje se okruh případů, kdy souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu nebude třeba, o stavby v zastavěném území nepřesahující výměru 25m2 (§ 9 odst. 2),
 • návrh již neobsahuje výjimky z platby odvodů, které byly do návrhu zapracovány jakožto výsledky jednání na úrovni náměstků ministrů (životního prostředí, průmyslu a obchodu, dopravy) v 1. pololetí roku 2013 – předmětem těchto výjimek byly dopravní stavby a stavby umisťované na průmyslových zónách; posledně uvedené výjimky byly důvodem nutné notifikace veřejné podpory Evropskou komisí, což bylo překážkou předložení vládního návrhu zákona do Poslanecké sněmovny,
 • do výjimek z platby odvodů jsou nyní naopak zařazeny cyklostezky s propustným povrchem z důvodu podpory výstavby a obnovy v minulosti zrušených cest, umožňujících komunikační propojení sídel a prostupnost krajiny pro pěší a bezmotorovou dopravu (§ 11a),
 • další změnou je posun okamžiku možnosti odvody stanovit; okamžik je vázán nikoli na právní možnost odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, ale na faktické zahájení stavby (úprava reaguje na judikaturu – rozsudek Nejvyššího správního soudu) (§ 11 odst. 2),
 •  nově se umožňuje v určitých případech nerekultivovat zpět na zemědělskou půdu část území zasažené těžbou z důvodů zvýšení ekologické stability krajiny (zřízením plochy charakteru významného krajinného prvku).

 

Související soubory

/jak-na-uspesne-tiskove-sdeleni-a-konference-workshop-komora/