95/13 NV k provedení zákona o dani z nabytí nemovitých věcí; T: 9.7.2013

Hlavním cílem vyhlášky k provedení zákona o dani z nabytí nemovitých věcí je stanovit podrobný postup určování tzv. směrné hodnoty. Směrná hodnota je údaj zjištěný správcem daně vycházející z cen nemovitých věcí v daném místě a čase při zohlednění druhu, účelu, polohy, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci. Stanovení postupu určování směrné hodnoty je nezbytné pro uplatnění nové konstrukce základu daně z nabytí nemovitých věcí, jež je obsahem návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Nová konstrukce základu daně spočívá v tom, že u běžně převáděných nemovitých věcí, k nimž patří zejména převody nemovitých věcí určených k bydlení či rekreaci a některé pozemky (tyto případy představují přibližně u 70 až 80 % všech převodů), se pro určení základu daně porovná sjednaná cena namísto se zjištěnou cenou dle znaleckého posudku s výší 75 % směrné hodnoty, a to pokud se tak sám poplatník rozhodne. Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí v § 15 odst. 3 a 4 stanoví, u kterých nemovitých věcí lze směrnou hodnotu určovat.

Účinnost zákona se navrhuje k 1. lednu 2014, neboť návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí tvoří spolu s návrhem zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 1004) komplexní a nedílnou úpravu daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Bez těchto zákonů se daňové právo nepřizpůsobí této rekodifikaci, což by mělo naprosto fatální důsledky pro správu daní a inkaso veřejných rozpočtů. Je proto nezbytné, aby navrhovaná vyhláška nabyla účinnosti ke stejnému datu, tj. k 1. lednu 2014.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/