95/20 Návrh zákona o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy; T:24.8.2020

Důvodem pro zpracování předloženého návrhu zákona je povinnost zajistit implementaci nařízení EU v oblasti dozoru nad trhem s výrobky spadajícími do harmonizované sféry (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011 ). Návrh vymezuje institucionální uspořádání dozoru nad trhem včetně vymezení orgánů dozoru a jejich působnosti ve vztahu k jednotlivým právním předpisům uvedeným v příloze I přímo použitelného předpisu, dále určuje ústřední styčný úřad pro zajištění komunikace s EK a ostatními členskými státy EU. Návrh zákona vymezuje některé pravomoci orgánů dozoru ve vztahu k vymáhání povinností stanovených v harmonizačních právních předpisech, které nejsou ve vnitrostátním právu, především v kontrolním řádu, zakotveny. Stanovuje se i soubor opatření, která orgány dozoru budou přijímat v případě zjištěného porušení právních předpisů.

Nařízení o dozoru se stane použitelným dnem 16. července 2021. Výjimku představují články 29, 30, 31, 32, 33 a 36 (jedná se o ustanovení týkající se zřízení a fungování sítě EU pro soulad výrobků a ustanovení týkající se financování činností ze strany EK), které se stanou použitelnými dříve, a to již od 1. ledna 2021.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 24. 8. 2020.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/