94/16 Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; T: 17.5.2016

 Účelem předloženého návrhu zákona je především zjednodušit placení pojistného na nemocenské a důchodové pojištění osobami samostatně výdělečně činnými (zejména se upravuje splatnost záloh na pojistné na důchodové pojištění včetně stanovení měsíčního vyměřovacího základu pro určení výše těchto záloh a splatnost pojistného na nemocenské pojištění) a dále se provádějí dílčí změny v zákoně o organizaci a provádění sociálního pojištění, v zákoně o důchodovém pojištění a v zákoně o nemocenském pojištění. Navrhované změny vycházejí zejména z poznatků a praktických zkušeností České správy sociálního zabezpečení a požadavků osob samostatně výdělečně činných. Změny v zákoně o důchodovém pojištění a v zákoně o nemocenském pojištění se přitom netýkají nároků na dávky a jejich výše a jsou převážně upřesňujícího charakteru nebo se týkají oblasti provádění včetně způsobu výplat dávek (například způsobu výplaty důchodů na účet příjemce). Dopady na státní rozpočet jsou v zásadě neutrální.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/