94/21 Novela z. č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího použití; T:9.7.2021

Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího použití, je adaptačním právním předpisem pro přímo použitelné nařízení (nařízení Rady (ES) č. 428/2009), kterými se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití. Toto nařízení upravuje kontrolu vývozu zboží dvojího použití, kterým se rozumí výrobky, softwary a technologie, jež lze sice využít jak pro civilní použití, ale současně může být využito pro vojenské účely nebo při výrobě jaderných zbraní a jaderných výbušných zařízení. Předmětné nařízení Rady (ES) č. 428/2009 bylo několikrát podstatně změněno, proto bylo vzhledem k potřebě provést další změny v zájmu přehlednosti, účinnosti a účelnosti přepracováno a nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/821, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití, které bylo publikováno v Úředním věstníku EU dne 11. června 2021 a vstoupí v platnost devadesátým dnem po tomto vyhlášení, tj. 9. září 2021. Přestože se jedná o přímo použitelný předpis, v rámci jehož provádění lze s využitím analogie práva použít stávající znění zákona č. 594/2004 Sb., je vhodné pro zkvalitnění přehlednosti úpravy přistoupit k provedení dílčích úprav tohoto zákona. Mezi hlavní změny, které jdou průřezově celým předpisem, patří nahrazení pojmu Evropské společenství nyní užívaným pojmem Evropská unie a zejména nahrazení odkazů na původní nařízení Rady (ES) č. 428/2009 odkazy na nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/821.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 9. 7. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/