93/23 Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce;T:27.6.2023

Návrh zákona byl připraven v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2023 a provádí transpozici čl. 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu.

Návrhem zákona dojde k ukotvení režimu ručení v poddodavatelském řetězci v oblasti stavebnictví tak, aby zaměstnanec mohl činit odpovědným místo svého zaměstnavatele i dodavatele nebo dodavatele na nejvyšším stupni smluvního řetězce. Cílem naopak není postihnout konečného příjemce služby, pro kterého je stavba, resp. stavební práce, prováděna. Ručení bude zakotveno až do výše minimální mzdy, platu a odměny z dohody v rozsahu, v jakém se zaměstnanec podílel na smluvním plnění pro dodavatele.

Navrhuje se taktéž rozšířit informační povinnosti zaměstnavatele, který je poddodavatelem, pro účinnou ochranu zaměstnanců. Do zákona o inspekci práce se navrhuje zakotvit nové skutkové podstaty přestupků, stejně jako povinnost Státního úřadu inspekce práce na svých internetových stránkách zveřejňovat informace o právech zaměstnanců plynoucích z nově navrhované úpravy.

Do zákona o ochraně zaměstnanců se navrhuje zakotvit úpravu informování Úřadu práce ČR zaměstnancem v případě, že uplatňuje mzdové nároky zároveň u krajské pobočky Úřadu práce i u ručitele, a současně i postup Úřadu práce ČR v případě vyplacení části mzdových nároků zaměstnance ručitelem.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 27. 6. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/