92/14 NV o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady; T: 8.7.2014

Tímto zákonem jsou novelizována ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), s cílem transponovat do právního řádu České republiky směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Některá nová či novelizovaná ustanovení zákona o odpadech však předpokládají provedení ve formě prováděcího právního předpisu.
Předmětem navrhované právní úpravy je stanovení podskupin elektrozařízení, které spadají do skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 k zákonu o odpadech, ve znění zákona č. …/2014 Sb., rozsahu a způsobu vedení evidence toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu, způsobu, jakým se počítá dosažení minimální úrovně využití elektroodpadu, a podrobností při přeshraniční přepravě použitých elektrozařízení. Konkrétně jde o stanovení způsobu ověřování a prokazování funkčnosti použitých elektrozařízení, rozsahu dokumentace podle § 37r odst. 4 zákona o odpadech, ve znění zákona č. …/2014 Sb., a seznamu dalších dokladů přikládaných k nákladu přepravovaných použitých elektrozařízení, včetně způsobu jejich přiložení, a výčtu elektrozařízení s obsahem nebezpečných látek, která nesmí být přepravována jako použitá.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/