92/22 Novela vyhl. č. 241/2012 Sb., o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě;T:17.6.2022

Cílem návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 241/2012 Sb., o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů je úprava stávající vyhlášky jednak ve vztahu k terminologii, která doznala změn v důsledku transpoziční novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a jednak zpřesnění současné úpravy.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 17. 6. 2022.