91/14 Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 25.6.2014 do 10.00 hod.!!!

Prioritním cílem předkládaného návrhu je promptní zajištění kompatibility české právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (tzv. EIA směrnice), a to tak, aby se Česká republika vyvarovala riziku uplatnění finančních postihů při čerpání prostředků z unijních fondů ze strany Evropské komise (dále jen „Komise“), což za současné situace reálně hrozí.

MŽP jako gestor EIA směrnice tak v dané situací musí reagovat na jednoznačný požadavek Komise, aby byl urychleně zahájen legislativní proces vedoucí ke zhojení vytýkaných nedostatků v transpozici směrnice. Česká republika totiž čelí hrozbě, že Komise postoupí infringement EIA do fáze tzv. odůvodněného stanoviska, což by znamenalo pozastavení veškerých plateb z fondů EU a tudíž ztrátu pro ČR v řádu mnoha miliard korun. Předkládaný materiál proto, veden snahou o dosažení kompatibility s unijním právem, zavádí zejména:

  • závaznost výstupu z procesu EIA ve formě závazného stanoviska (§ 10 odst. 1 ZPV),
  • mechanismus k ověření souladu žádosti o vydání povolení k záměru s požadavky uplatněnými v rámci procesu EIA (§ 10 odst. 4 a 5 ZPV),
  • širší možnost konzultativní účasti dotčené veřejnosti na povolování záměrů, kupř. ve stavebním řízení (§ 10a a 10b odst. 1 a 2 ZPV), současně s možností vstupu do řízení ve fázi po vydání povolení prostřednictvím uplatnění řádného opravného prostředku (§ 10b odst. 4 ZPV),
  • novou koncepci přístupu dotčené veřejnosti k soudní ochraně bez nutnosti předchozí procesní účasti (v pozici účastníka řízení) potenciálních žalobců v navazujících správních řízeních (§ 10b odst. 4 a § 10c ZPV),
  • možnost soudního přezkumu závěru zjišťovacího řízení v případě, kdy se (na jeho základě) celý proces EIA nevede (§ 7 odst. 3, 6 a 7 ZPV),
  • úpravy do stávající konstrukce spojeného procesu EIA s pořizováním regulačního plánu (§ 61 stavebního zákona), resp. s územním řízením (§ 91 stavebního zákona),
  • povinnost orgánu vydávajícího povolení k záměru zohlednit krom výstupu z procesu EIA rovněž ostatní podklady shromážděné v průběhu posuzování vlivů (§ 10a odst. 5 ZPV).

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/