91/19 Novela zákona o ochraně památkového fondu; T: 25.7.2019

Návrh zákona o ochraně památkového fondu reaguje na některé pozměňovací návrhy uplatněné v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a zapracovává i další změny vzešlé z opětovného projednávání návrhu zákona s dotčenými subjekty a odbornou veřejností. Návrh zákona byl projednáván především s Archeologickým ústavem AV ČR Praha, Archeologickým ústavem AV ČR Brno, a dalšími zástupci archeologů, krajskými úřady, Komisí Rady Asociace krajů ČR pro kulturu a památkovou péči, Národním památkovým ústavem, Kanceláří prezidenta republiky, Asociací sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD), Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, českým výborem ICOMOS, Asociací majitelů hradů a zámků, a dále byl projednáván ve Vědecké radě ministra kultury, v odborném týmu náměstka ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví a v pracovní skupině ministra kultury k přípravě vládního návrhu zákona o ochraně památkového fondu.

Nový zákon vytváří podmínky pro péči o památkový fond provázané na ostatní související zákony, zejména pak na správní řád, stavební zákon, zákon o základních registrech, nový občanský zákoník, katastrální zákon a další právní předpisy.

Návrh zákona přináší celou řadu velmi důležitých změn a nových mechanismů péče o kulturní dědictví. Mezi nejvýznamnější přínosy lze uvést

– možnost kompenzovat náklady vlastníkům nemovitostí v památkových územích, tzn. v památkových rezervacích a památkových zónách, vzniklé v důsledku omezení jejich vlastnických práv, což dnešní úprava neobsahuje;

– zavedení nástrojů, které umožní reagovat na neplnění povinností vlastníka kulturní památky nebo vlastníka nemovitosti, nacházející se v památkovém území uložením opatření k nápravě;

– založení zmocnění pro orgán památkové péče v reakci na protiprávní úpravy nejen kulturních památek, ale i nemovitostí v památkovém území včetně řešení poškozování ze strany třetích osob;

– promítnutí závazků České republiky vyplývajících z mezinárodních úmluv;

– eliminace nadbytečné administrativní zátěže v rámci obnovy památkového fondu;

– komplexní úprava sankcí za neplnění či porušení povinností.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/