90/21 Novela nař. vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání někt. nebezpečných látek v elektr. a elektron. zařízeních; T:1.7.2021

Cílem návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů je zavedení zaprvé nové výjimky ze zákazu nadlimitního obsahu sloučenin olova a šestimocného chromu v elektrických a elektronických iniciátorech výbušnin pro civilní (profesionální) použití a zadruhé prodloužení výjimky pro použití rtuti v otáčecích elektrických konektorech používaných v systémech intravaskulárního ultrazvukového obrazového snímání, a to v obou případech na přesně stanovenou dobu.

Ve věcné rovině je sledován cíl úpravy na evropské úrovni, tj. zkvalitnění regulace trhu s elektrozařízeními, tak, aby byla účinně zajištěna ochrana zdraví a bezpečnosti osob, ochrana životního prostředí a dalších oprávněných zájmů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 1. 7. 2021.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/