89/17 NV o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče; T: 23.6.2017

V důsledku úprav v zákoně č. 373/2011 Sb., k němuž je vyhláška prováděcím právním předpisem, se předpokládá snížení výdajů ze státního rozpočtu, z veřejných rozpočtů i podnikatelských rozpočtů na základě upřesnění a redukce některých požadavků vztahujících se k pracovnělékařským prohlídkám zaměstnanců a státních zaměstnanců a posuzování jejich zdravotní způsobilosti k práci nebo službě, provádění dohledu na pracovištích a poskytování poradenství.

Přijetím navržených změn jak v zákoně, tak ve vyhlášce, se očekává snížení ekonomické a administrativní zátěže dotčených subjektů, tj. zaměstnavatelů, zaměstnanců a poskytovatelů pracovnělékařských služeb. K tomu přispěje například redukce obsahu poskytovaných pracovnělékařských služeb vymezených ve smlouvě jen na ty činnosti, které jsou pro zaměstnavatele s ohledem na charakter pracoviště a rizikové faktory přiměřené, stanovení důvodů, pro které nebude nutné vyžadovat ke každé pracovnělékařské prohlídce výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele zdravotních služeb, snížení časů pro provádění dohledu na pracovištích zaměstnavatele a poskytování poradenství, upřesnění náplně prohlídek při souběhu prohlídky mimořádné a periodické, sjednocení termínů prohlídek pro práce kategorie druhé a práce s rizikem ohrožení života a zdraví.

U všech subjektů, které jsou v pozici zaměstnavatele, tedy i státních orgánů a samosprávných celků, dojde navrženými úpravami ke snížení ekonomické a administrativní zátěže.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/