88/16 Návrh alternativ legislativního řešení ochrany oznamovatelů; T: 27.4.2016

Obsahem materiálu je shrnutí současného právního stavu, mezinárodních závazků, příkladů zahraničních úprav, návrh variant řešení a jejich vyhodnocení. Návrh variant řešení vychází z analýzy tvořící přílohu č. 1 materiálu a obsahující podrobné hodnocení dílčích věcných aspektů řešené problematiky a možných řešení inspirovaných mimo jiné i podněty veřejnosti a zahraničními úpravami. Samotný návrh variant řešení se omezuje na souhrnné varianty řešení reálně začlenitelné do právního řádu, přičemž jako kritéria pro jejich tvorbu byla použita přiměřenost věcného i legislativně technického řešení.

V důsledku využití aplikace těchto kritérií se jako jediné přijatelné řešení ochrany oznamovatele jeví explicitní zakotvení zákazu jeho postihů a znevýhodňování v zaměstnání, resp. diskriminace (ve dvou různých formách legislativně technického řešení) – včetně související právní úpravy v oblasti přestupků a správních deliktů – ve spojení s jeho procesním zvýhodněním v podobě zavedení sdíleného důkazního břemene pro tyto případy.

Po vyhodnocení variant řešení předkladatel vládě navrhuje schválení varianty 1, tj. zavedení explicitního pravidla – do příslušných právních předpisů (zákoník práce, zákon o státní službě, zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a zákon o vojácích z povolání) – podle něhož nesmí být oznamovatel v souvislosti s oznámením protiprávního jednání učiněným v dobré víře a nepředstavujícím nepřiměřený zásah do právem chráněných zájmů nijak postihován či znevýhodňován v zaměstnání. Současně by bylo pro řešení sporů v rámci civilního soudního řízení zavedeno sdílené důkazní břemeno.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/