88/21 Stav Koncepce vodní dopravy ČR a návrh dalšího postupu; T:23.6.2021

Koncepce vodní dopravy pro období 2016 – 2023  je koncepční strategický dokument celostátního významu v oblasti rozvoje vodní dopravy a související infrastruktury. V jeho rámci byly identifikovány možné významné negativní vlivy na evropsky významnou lokalitu Labské údolí. Za účelem zajištění kontinuity revitalizace vnitrozemské vodní dopravy v ČR, a to i ve vazbě na cíle iniciativy Evropské komise „Zelená pro Evropu“ se navrhuje, aby byl uložen ministru životního prostředí úkol vydat stanovisko ukládající kompenzační opatření na úrovni koncepce směřující k možnosti nahradit v širším povodí řeky Labe a jeho přítoků vlivy koncepce na významně dotčené předměty ochrany v odpovídajícím rozsahu a kvalitě a se stejnou mírou závaznosti a konkrétnosti, jakou má schvalovaná KVD pro období let 2016 – 2023.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 23. 6. 2021.