88/18 NV o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích; T: 10.8.2018

Cílem novelizace vyhlášky reagovat na změny, které nastaly v souvislosti s novelizací uvedených předpisů, popř. zrušení některých směrnic Evropského parlamentu a Rady, např. po novelizaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností či zrušení Směrnice Rady 92/23/EHS ze dne 31. března 1992 o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montáži.

Novela se také týká zpřesnění formulací či přesunu některých ustanovení do odpovídající části vyhlášky, bez dopadu na obsah.

Jedním novelizačním bodem je zpřesnění a zjednodušení právní úpravy obsahu povinné výbavy jednotlivých kategorií a druhů vozidel. Jedná se o zrušení části povinné výbavy, a to žárovek a pojistek, a to z důvodu, že technická zdatnost řidičů při drobných opravách klesá a uvedené komponenty jsou ve vozidle bez vlastního užitku a stávají se předmětem pouze kontroly. Dalším kladným dopadem je omezení obsahu lékárniček, především s tím, že nebude vyžadována výměna jednotlivých komponent dle jejich expirace. Veškeré navržené změny přinášejí úlevy bez nových povinností.