87/17 Národní program environmentálního značení (NPEZ) – aktualizace 2017; T: 14.6.2017

Aktualizace a realizace NPEZ povede ke zlepšení informovanosti veřejnosti o výrobcích z hlediska jejich dopadů na životní prostředí. Výrobky s nižšími dopady na životní prostředí by vlivem značení měly získat konkurenční výhodu a měl by se zvýšit jejich podíl na trhu, což by přineslo snížení společenských nákladů spojených s jejich spotřebou (nižší spotřeba energií, vyšší recyklovatelnost apod.).

Navazuje na stále rostoucí význam sledování a řízení environmentálních aspektů jednotlivých produktů (výrobků a služeb) – oproti stávajícímu zaměření na sféru výroby (výrobce). Namísto zájmu o environmentální dopady výrobců a jejich zařízení (příp. provozovatelů služeb) je kladen důraz na hodnocení dopadů konkrétních produktů ve všech fázích jejich životního cyklu (od těžby surovin přes výrobu až po konečné užití a likvidaci/recyklaci produktu).

Důležitou roli v této oblasti zaujímá právě environmentální značení produktů – celosvětově uplatňovaný a rozvíjející se koncept, který je na mezinárodní úrovni standardizován souborem technických norem řady ISO 14020.

Celkovým cílem environmentálního značení je povzbudit poptávku a nabídku takových produktů, které způsobují menší tlak na životní prostředí, a to prostřednictvím sdělování ověřitelných, přesných a nezavádějících informací o environmentálních aspektech produktů, a tím stimulovat potenciál pro neustálé, trhem řízené environmentální zlepšování. Je tak podporováno uplatňování postupů ekodesignu a inovační úsilí výrobců a poskytovatelů služeb. Pro naplnění tohoto cíle je klíčovou podmínkou vysoké povědomí a informovanost všech zapojených subjektů včetně veřejnosti. Zatímco u podnikatelských subjektů se situace zlepšuje, a to v souvislosti s obecným trendem ozeleňování u široké veřejnosti je nutné zvyšování povědomí aktivně podporovat. Nedostatečná informovanost souvisí i s nedůvěrou spotřebitelů. Spojení těchto dvou skutečností vede k nedostatečné poptávce po označených produktech.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/