87/14 Novela zákoníku práce; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 23.6.2014

K posílení právní jistoty je třeba, aby současná právní úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání dosud obsažená v přechodných ustanoveních zákoníku práce byla znovu zařazena mezi ostatní hmotněprávní ustanovení příslušné části zákoníku práce o náhradě škody v pracovněprávních vztazích. Současně je třeba provést nezbytnou aktualizaci pracovněprávní úpravy náhrady škody na zdraví ve světle tendencí nové soukromoprávní legislativy a dále též promítnout v této úpravě některá legislativně technická zpřesnění. Novelizace zákoníku práce stanoví mimo jiné i zákonné zmocnění pro prováděcí právní předpis – nařízení vlády, jímž má být stanovena minimální výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění, která vznikne zaměstnanci. Výše odškodnění tak bude stanovena přinejmenším na roveň částek náhrad, které mají být poskytovány při újmě na zdraví podle občanského zákoníku s tím, že v tomto případě přímo právní úprava zákoníku práce garantuje minimální standard tohoto odškodnění.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/