87/09 Novela zákona o spotřebních daních; T: 30.4.2009

Navrhovanou novelou je do zákona implementována směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008, o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (dále jen „směrnice“). Česká republika je směrnicí přímo vázána a je povinna zajistit její implementaci v plném rozsahu do národní legislativy s účinností od 1. dubna 2010. Hlavním cílem směrnice je poskytnout právní základ pro fungování elektronického kontrolního systému na intrakomunitární dopravu výrobků podléhajících spotřební dani (dále jen „vybraných výrobků“), tzv. EMCS (Excise Movement and Control System). Tento systém na rozdíl od současného systému založeného na papírových dokladech urychlí nezbytné formality a usnadní sledování dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně. V důsledku zavedení systému EMCS bylo nutné upravit zejména ustanovení směrnice 92/12/EHS týkající se dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně.

Systém EMCS byl vytvořen na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES ze dne 16. června 2003, o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani.

Novela zahrnuje změny jednotlivých ustanovení u spotřební daně z piva, které zohledňují skutečnost, že v technologii výroby piva jsou v praxi ve stále větší míře využívány i takové dílčí technologické principy, které současné znění zákona zcela přesně nepostihuje. Mohlo by tak v praxi docházet k rozdílné a chybné aplikaci ustanovení týkajících se zdaňování piva správcem daně. Z tohoto důvodu je v současné době nutné řešit situaci výkladovým stanoviskem, aby byl zachován systém zdaňování piva, který je v souladu s principem zakotveným v právu ES/EU v oblasti zdaňování piva spotřební daní.              

Předkládací zpráva

Odůvodnění

Materiál

Příloha

PŘIPOMÍNKY HK ČR

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.   

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/