87/08 NV o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží; T: 23.6.2008

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES, týkající se hotově baleného zboží, kterou návrh vyhlášky implementuje, má za cíl reagovat na změny z hlediska preferencí zájmů zákazníků, z hlediska inovací v oblasti hotově baleného zboží a jeho maloobchodního prodeje a z hlediska usnadnění obchodu v rámci EU i vně EU. Současná právní úprava reguluje množství hotově baleného zboží tam, kde to není nezbytně nutné a z tohoto důvodu dochází k deregulaci právní úpravy v této oblasti. Jedná se o úpravu části metrologického systému, která je stejně aplikována i ve státech ES. Návrh vyhlášky mění některé paragrafy stávající vyhlášky tak, aby byly v souladu se směrnicí 2007/45/ES a zároveň ruší vyhlášky č. 329/2000 Sb., a č. 330/2000 Sb., obdobně, jako směrnice 2007/45/ES ruší směrnice 75/106/EHS a 80/232/EHS. Návrh vyhlášky též stanovuje přípustná jmenovitá množství pro vybrané komodity. Dotčenými subjekty jsou dovozci a balírny hotově baleného zboží, podnikatelé a spotřebitelé.

Soudní dvůr rozhodl v rozsudku ze dne 12. října 2000 ve věci C-3/99, Cidrerie Ruwet, že členské státy nesmějí zakazovat uvádění na trh hotových balení, jejichž jmenovitý objem není obsažen v řadě stanovené Společenstvím, a která jsou vyráběna a uváděna na trh v jiném členském státě v souladu s právními předpisy, pokud takový zákaz nemá za cíl splnění prvořadého požadavku týkajícího se ochrany spotřebitele, nevztahuje se bez rozdílu na vnitrostátní i dovážené výrobky a není nezbytný pro splnění dotčeného požadavku a úměrný sledovanému cíli a pokud tohoto cíle není možné dosáhnout pomocí opatření, která méně omezují obchod uvnitř Společenství.

Směrnice 2007/45/ES, týkající se hotově baleného zboží, má za cíl reagovat na změny z hlediska preferencí zájmů zákazníků, z hlediska inovací v oblasti hotově baleného zboží a jeho maloobchodního prodeje a z hlediska usnadnění obchodu v rámci EU i vně EU. Volné stanovení nominálních množství hotově baleného zboží tak zvýší možnost výrobců poskytovat spotřebitelům zboží dle jejich přání a zvýší konkurenci, což se projeví na kvalitě     a ceně na vnitřním trhu. Nominální množství většiny komodit tedy nejsou předmětem regulace ani na úrovni EHP, ani na národní úrovni a je tak umožněno dodávat na trh zboží v jakémkoli balení. V určitých oblastech by však deregulace mohla vést k velkým cenovým rozdílům nevýhodným zejména pro malé a střední podniky, a tak u některých druhů zboží (víno a lihoviny) zůstávají nominální množství předepsána.Současná právní úprava zhotovení hotově baleného zboží podle objemu u kapalných výrobků (vyhláška č. 329/2000 Sb.) stanovuje požadavky na objem celé řady kapalných výrobků zhotovených jako hotově balené zboží za účelem prodeje v individuálních množstvích od 5 ml do 10 l. V navrhované právní úpravě došlo k výraznému snížení regulace jmenovitých množství obsahu pro hotová balení a tato povinnost je zachována pouze pro víno a lihoviny specifikované v příloze č. 3 vyhlášky. Jmenovité řady u těchto komodit jsou v souladu s dnes platným právním předpisem a jsou i dnes využívány na veškeré hotově balené zboží i balírnami pro zboží neoznačované symbolem „e“. Současná právní úprava umožňovala výrobcům již nyní vyrábět hotově balené zboží v jiných jmenovitých množstvích než jaká byla stanovena vyhláškou č. 330/2000 Sb. Taková hotová balení nejsou označována symbolem „e“. Po konzultaci s výrobci se nepředpokládá změna nastavení výrobních linek na jiná množství než jaká jsou již nyní dodávána na trh. U malých    a středních podniků se dle předkladatele nepředpokládají zvýšené náklady v důsledku nové úpravy. Novelou vyhlášky se ruší vyhláška č. 330/2000 Sb., která stanovuje řady přípustných jmenovitých množství pro některé druhy hotově baleného zboží, tím vznikne větší volnost pro dotčené subjekty ve výběru velikostí zhotovení hotově baleného zboží podle poptávky na trhu. Deregulace úpravy hotově baleného zboží pomůže i českým podnikatelům při uvádění svého zboží na trh EU a přispěje také k odstranění překážek pro dovoz hotově baleného zboží do ČR.Svoboda volby jmenovitých množství tak zvýší v mnoha odvětvích svobodu podnikatelů v poskytování výrobků podle obliby u spotřebitelů a posílí hospodářskou soutěž.OdůvodněníMateriál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/