87/22 Návrh vyhl., kterou se stanoví podmínky, při jejichž splnění přestává být palivo z odpadu odpadem;T:14.6.2022

Na základě příslušného zmocnění v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech, vymezuje navrhovaná vyhláška podmínky, při jejichž splnění přestává být palivo vyrobené z odpadu a palivo vyrobené z odpadní biomasy odpadem. Možnost stanovit na národní úrovni kritéria, při jejichž splnění může odpad přestat být odpadem, a základní požadavky na tato kritéria, je stanovena v čl. 6 směrnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, ve znění směrnice 2018/851/EU. Návrh vyhlášky dále nastavuje specifické požadavky na informace o odpadu vstupujícím do výroby paliva z odpadu a požadavky na vedení průběžné evidence v zařízeních, v nichž se vyrábějí paliva z odpadu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 14. 6. 2022.