87/20 Návrh vyhl. o struktuře informací zveřejňovaných o pov. subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup; T: 6.8.2020

Návrh vyhlášky o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup a o osnově popisu úkonů orgánu veřejné moci má za cíl odstranění dvoukolejnosti v evidování služeb orgánů veřejné moci a údajů o nich, které jsou na jedné straně vedeny a zveřejňovány povinnými subjekty podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006 Sb.,  a na druhé straně jsou tyto údaje v omezeném rozsahu evidovány v rámci základního registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností (registr práv a povinností) ústředními správními úřady podle zákona č. 111/2009 Sb. jako úkony orgánů veřejné moci. Smyslem nové právní úpravy je dosažení cílového stavu, kdy povinné subjekty podle zákona č. 106/1999 Sb. budou povinny „pouze“ zpřístupnit informace o postupech, které musí orgán veřejné moci dodržovat při vyřizování podání nebo podnětů, a to tak, že uvedou odkaz na informace zveřejněné Ministerstvem vnitra na portálu veřejné správy.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 6. 8. 2020.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/