87/19 Aktualizace Národního programu snižování emisí ČR; T: 9.7.2019

Z aktualizované analytické části vyplynulo, že bez přijetí dalších dodatečných opatření nebude Česká republika schopna splnit své národní závazky snížení emisí stanovené pro rok 2025 a 2030. V roce 2025 by byly podle projekce vývoje dle scénáře NPSE-WM překročeny emise amoniaku. V roce 2030 by pak byly s výjimkou SO2 překročeny emise všech dalších sledovaných znečišťujících látek (tj. NOx, VOC, NH3, PM2,5).

Za účelem dosažení dalšího snížení emisí a tedy splnění emisních cílů, byla navržena dodatečná opatření ke snížení emisí látek znečišťujících ovzduší. Tato opatření jsou obsažena v návrhové části Programu. Předpokládaný dopad dodatečných opatření je v návrhové části popsán v projekci vývoje emisí dle scénáře NPSE-WaM (scénář, který zohledňuje dodatečná opatření doplněná ke scénáři NPSE-WM).

Opatření byla navržena tak, aby byla zaměřena na sektory, které mají majoritní podíl na emisích jednotlivých sledovaných látek, a zároveň v nich byl identifikován dosažitelný potenciál k snížení emisí. Na základě provedených analýz tak byla opatření ke snížení emisí NOx směřována do sektoru „Veřejná energetika“ a „Doprava“, opatření pro snížení emisí PM2,5 a VOC zejména do sektoru „Lokální vytápění domácností“ a opatření ke snížení emisí NH3
do sektoru „Zemědělství“.

Aktualizace Programu obsahuje celkem 6 prioritních opatření.

  • Zvýšení podílu výroby elektrické energie a tepla z nespalovacích zdrojů obnovitelné energie
  • Obměna zdrojů tepla v sektoru lokálního vytápění domácností
  • Zlepšení kvality palivového dřeva používaného ve stacionárních zdrojích
    o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW
  • Dodatečné snížení emisí k roku 2030 ze sektoru silniční doprava
  • Zpřísnění povinností při skladování a aplikaci hnojiv
  • Podpora pastevního chovu
/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/