86/16 Návrh věcného záměru zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb; T: 4.5.2016

Současný systém několika právních předpisů platných pro oblast stavebních výrobků je složitý, nepřehledný a mnohdy neúčinný. Při uvádění harmonizovaných a neharmonizovaných stavebních výrobků na trh musí výrobce poskytnout odlišné typy dokumentu, který v případě neharmonizované oblasti neposkytuje žádné informace o konkrétních vlastnostech výrobku. V mnoha případech nejsou pro výrobky stanoveny povinně deklarované vlastnosti pro použití v ČR, ani požadované hodnoty, úrovně a třídy těchto vlastností a to ani v případech, kde to předpokládají příslušné výrobkové harmonizované normy. Existující požadavky jsou obtížně dohledatelné, roztříštěné v mnoha předpisech. Odpovědné osoby (např. projektanti, zhotovitelé) nemají mnohdy dostatek informací nezbytných pro výběr optimálního stavebního výrobku a jeho použití v konkrétní stavbě. Neexistuje možnost kontroly nad výrobky dodávanými výrobcem přímo na stavbu/staveniště, přestože, zejména u staveb velkého rozsahu, je takových výrobků podstatná část.

Předkládaný návrh předpokládá zpracování jednoho právního předpisu, který upraví oblast stavebních výrobků (pokud se na ně nevztahuje nařízení č. 305/2011/EU) jak z hlediska uvádění na trh (včetně dodávání přímo na staveniště), tak z hlediska jejich navrhování a použití ve stavbě.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/