86/23 Novela zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech; T:15.6.2023

Návrh zákona reaguje na poznatky z výkladové a aplikační praxe v oblasti fondového financování. Hlavními navrhovanými opatřeními jsou:

– úprava podlimitních fondů tak, aby nesloužily k obcházení zákona o investičních společnostech a investičních fondech: bude navýšena informační povinnost vůči investorům, explicitně omezen počet osob, které mohou do fondu investovat, na max. 20 osob, přičemž toto omezení nebude platit pro osoby investující částku nad ekvivalent 125 000 EUR, a dále bude zaveden i sankční výmaz osob podle § 15 zákona v případně závažného nebo opakovaného porušení povinností;

– sladění posuzování předpokladů vedoucích osob k výkonu jejich funkce s postupy v jiných oblastech finančního trhu tak, že bude odstraněn nutný souhlas ČNB k výkonu těchto funkcí a posuzování potřebných předpokladů bude probíhat ex ante informováním o těchto vedoucích osobách;

– zavedení možnosti pro komanditní společnosti na investiční listy vytvářet podfondy;

– zavedení zkratky „SICAF“ a „SICAR“ pro specificky zaměřené fondy tak, jak jsou tyto zkratky využívány i ve světě;

– navýšení správních poplatků tak, aby reflektovaly náklady spojené se správním řízením;

– zpřesnění adaptace právního řádu ve vztahu k nařízení o distribuci fondů (CBDF).

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 15. 6. 2023.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/