86/22 Novela zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu;T:21.6.2022

Předkládaný návrh představuje poměrně rozsáhlý soubor změn stávajícího právního předpisu, jejichž hlavním cílem je výrazné posílení ochrany ekologických funkcí zemědělského půdního fondu a vytvoření komplexního legislativního rámce pro ochranu nejen hospodářských, ale také environmentálních funkcí zemědělské krajiny. Současně návrh zákona reaguje na aplikační problémy současné právní úpravy.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 21. 6. 2022.