85/09 Nař. vl.-uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh; T: 6.5.2009

Právní úprava bezpečnosti výroků vychází ze směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků, která má povahu obecného právního předpisu a která byla transponována do zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů. Evropská komise je podle článku 13 směrnice o obecné bezpečnosti výrobků zmocněna vydat v případech, které vyžadují zvláštní ochrany, rozhodnutí, kterým se provádějí a sjednocují postupy pro případy výskytu nebezpečných výrobků na trhu. Toto rozhodnutí zavazuje členské státy, aby zajistily od stanoveného data realizaci rozhodnutí v praxi a realizovaly kontrolní, sankční i další opatření (stažení nebezpečného výrobku z trhu).

Evropská komise přijala dne 17. března 2009 rozhodnutí 2009/251/ES, kterým se členským státům ukládá povinnost zajistit, aby výrobky obsahující biocid dimethyl-fumarát nebyly uváděny nebo dodávány na trh. Toto rozhodnutí bylo vydáno s využitím směrnice 2001/95/ES jako obecného předpisu pro bezpečnost výrobků.

Potřeba úpravy byla vyvolána vážným ohrožením zdraví a bezpečnosti spotřebitelů. Biocidní přípravek dimethyl-fumarát se používá k ochraně běžného spotřebního zboží. Jeho použití bylo zatím prokázáno při ošetření nábytku a obuvi, a to v některých státech západní Evropy.

Z pohledu českých výrobců, podnikatelů prodávajících obuv a nábytek a dovozců těchto výrobků by nemělo dojít k zatížení těchto subjektů náklady souvisejícími s aplikací navrhovaného nařízení vlády.

Nařízení vlády se bude vztahovat na výrobky, jež jsou na trh Evropských společenství dováženy. Předpokládá se, že by pro dovozce toto nařízení nemělo představovat zvýšení finančních nákladů, neboť plnění požadavků podle tohoto nařízení může v rámci smluvních ujednání oprávněně požadovat po zahraničním výrobci.  

 

Předkládací zpráva

Odůvodnění

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.   

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/