85/23 Novela vyhl. č. 252/2004 Sb., kt. se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu; T:31.5.2023

Cílem navržené novely je provedení povinné transpozice evropské směrnice č. 2020/2184 do národní legislativy ČR. Tato směrnice v plném rozsahu nahrazuje směrnici Rady 98/83/ES. Přijetím návrhu bude zajištěno zvýšení bezpečnosti dodávané pitné vody, jelikož posouzení a následné řízení rizik v celém řetězci, tzn. od povodí, přes jímání, úpravu, distribuční síť až po kohoutek spotřebitele, umožňuje zaměření se na relevantní rizika a přijetí vhodných opatření k efektivní ochraně veřejného zdraví.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 31. 5. 2023.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/