84/14 Návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami; T: 3.7.2014

Předkládaný návrh zákona stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty, v nichž je umístěna některá z vybraných nebezpečných chemických látek či směsí v určitém kvalifikovaném množství, a to s cílem předcházet vzniku závažných havárií způsobených těmito nebezpečnými chemickými látkami či směsmi, popřípadě omezit dopady těchto závažných havárií na životy a zdraví lidí, životní prostředí a majetek.

Předkladatel využil příležitosti provádění transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU formou návrhu nového zákona o prevenci závažných havárií ke zpřehlednění právní úpravy na úseku prevence závažných havárií, k upřesnění obsahových náležitostí bezpečnostní dokumentace a vyjasnění některých otázek souvisejících s prováděním takových změn v objektech, které působí změnu jejich zařazení do příslušné skupiny či vyžadují aktualizaci bezpečnostní dokumentace.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/