84/13 Implementace podmínek pro uvádění stavebních výrobků na trh; T: 31.5.2013

Dne 24. dubna 2011 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (Construction Products Regulation) a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (dále Nařízení).

 

Nařízení stanoví jednoznačná pravidla pro uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh, a to stanovením harmonizovaných pravidel pro vyjádření vlastností/ukazatelů vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám. Dále Nařízení stanoví podmínky pro používání označení CE pro stavební výrobky.

Předkládaný materiál navrhuje vytvoření Kontaktního místa pro stavební výrobky s označením CE na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Hlavním důvodem je kompetence MPO pro oblast výroby stavebních hmot a stavební výrobu podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo musí ze své pozice dbát na úroveň kvality stavební produkce tak, aby byly vyráběny stavební výrobky, které budou primárně vhodné a použitelné do staveb na území ČR. Rovněž je nezbytné, aby distributoři a dovozci stavebních materiálů měli relevantní informace o požadavcích na použití výrobků do staveb. Dalším významným důvodem je možnost sdílet a využít zkušenosti a mechanizmy z provozování kontaktního místa pro neharmonizovanou sféru, které zajišťuje MPO od roku 2009, a využít možnosti přímé spolupráce v rámci MPO. Nařízení je v současné době společně v gesci MPO a ÚNMZ. ÚNMZ však nedisponuje zmocněním pro oblast stavebních výrobků podle zákona č. 20/1997 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví.

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/