84/08 Informace k zavedení elektronického občanského průkazu; T: 19.6.2008

V souvislosti s celkovou elektronizací veřejné správy se jeví jako nezbytné vytvořit jednotný nástroj pro elektronickou komunikaci. Tím by měl být elektronický občanský průkaz (dále jen „e-OP“) ve formě identifikační karty, který je doporučován Evropskou unií v souvislosti s možným zaváděním elektronických identifikačních dokladů tzv. „Elektronická karta občana“. Tento e-OP má charakter jedinečného a univerzálního prostředku, jehož užitím jak ze strany občana, tak ze strany orgánů veřejné správy bude možné realizovat přístup do základních registrů veřejné správy a dalších informačních systémů veřejné správy. Na základě dosavadních úvah se předpokládá srovnatelnost technického řešení k zavedení e-OP se stávajícím projektem vydávání e-pasů, přičemž v rámci zemí Evropské unie by měl být tento e-OP rovněž využíván jako cestovní doklad. Současně se předpokládá jeho maximální využití v rámci elektronické komunikace s orgány veřejné správy. Například pro přístup do datových schránek, které by měly být zavedeny pro fyzické i právnické osoby, s využitím elektronického podpisu.

E-OP by měl být vydáván ve dvou variantách, které by se měly navzájem lišit technickým vybavením:

1) E-OP se strojově čitelnými údaji a s 2D kódem.

V případě výměny  stávajícího občanského průkazu z důvodu skončení jeho platnosti za e-OP tohoto typu nebude vybírán správní poplatek.

2) E-OP se strojově čitelnými údaji a s 2D kódem a s kontaktním čipem.

 

Kontaktní čip se předpokládá aktivovat prostřednictvím PIN kódu, jehož číselnou podobu bude znát pouze držitel e-OP. Správní poplatek za vydání tohoto e-OP se navrhuje ve výši 500,- Kč.

Kontaktní čip v e-OP se strojově čitelnými údaji a s 2D kódem se předpokládá na základě jiných zákonů rozšířit v elektronické části o další aplikace (např. certifikovaný elektronický podpis na základě zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, popřípadě v budoucnu údaje o zdravotní pojišťovně držitele e-OP).

Platnost e-OP se navrhuje na dobu 10 let. Vzhledem k tomu, že se předpokládá doba plné funkčnosti elektronického kontaktního čipu po dobu nejméně 3 let od vydání e-OP nebude nefunkčnost čipu hodnocena jako přestupek.

Podání žádosti o vydání e-OP může občan učinit na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. K vydání e-OP bude příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle trvalého pobytu žadatele, popřípadě posledního trvalého pobytu na území České republiky.

Povinnost mít e-OP bude shodná jako dosud, tj. občané starší 15 let s trvalým pobytem na území České republiky a nově se navrhuje umožnit mít e-OP nepovinně pro občany mladší 15 let a občany, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky.

V této souvislosti je třeba zdůraznit výrazné zvýšení bezpečnosti ochrany osobních údajů a zamezení zneužití e-OP v případech jeho odcizení nebo ztráty, které bude zabezpečeno rozdělením tohoto průkazu na část viditelnou a na část elektronickou. 

Předpokládá se, že o vydání e-OP bude možné požádat v lednu roku 2010 s tím, že dosavadní typ občanského průkazu se strojově čitelnými údaji bude platný do doby vyznačené v dosavadním občanském průkazu. V souvislosti s postupným zaváděním e-OP se navrhuje možnost vydání e-OP občanům mladším 15 let.  K zajištění výroby e-OP bude nezbytné vyhlášení veřejné zakázky v rámci Evropské unie a následné uzavření smlouvy s budoucím výrobcem.

S ohledem na časovou náročnost uvedených úkonů a lhůty stanovené právními předpisy pro výběrové řízení lze předpokládat, že nejbližší termín pro zahájení vydávání e-OP je počátek roku 2010. 

 

Informace

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.  
 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/