83/13 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2012; T: 31.5.2013

Předložená Zpráva obsahuje informace o vývoji malého a středního podnikání, o realizaci programů podpory v roce 2012, o počtu a výši podpořených projektů v jednotlivých programech a o jejich předpokládaných přínosech pro národní hospodářství.

 

Programy podpory jsou realizovány Ministerstvem průmyslu a obchodu, ale i dalšími institucemi. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytovalo prostředky aktivní politiky zaměstnanosti s nepřímým vlivem na podporu podnikání. Kromě čerpání prostředků z Operačního programu Podnikání a inovace byly v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu malé a střední podniky také příjemci nebo spolupříjemci podpory v rámci programů výzkumu a vývoje či národního programu Záruka pro malé podnikatele. Další formy podpory byly poskytovány v programech účasti na zahraničních výstavách a veletrzích, v programu úspor energií či v rámci Rámcového programu pro podporu technologických center a center strategických služeb. Program rozvoje venkova je realizován Ministerstvem zemědělství.

 

Zpráva také monitoruje pokročilou fázi přípravy nového programovacího období kohezní politiky 2014 – 2020. Monitoruje hlavní výstupy a analýzy Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014 až 2020, která je hlavním programovým dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu pro oblast podnikání. Tento materiál byl přijat usnesením vlády ČR č. 923 dne 12. 12. 2012 a jeho cílem je kontinuálně posilovat konkurenceschopnost a ekonomickou výkonnost malých a středních podnikatelů založenou především na využívání a rozvoji inovačního potenciálu, na znalostech a vzdělávání, snižování energetické náročnosti a internacionalizaci vyplývající z výhod vnitřního trhu EU a trhů třetích zemí.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/