82/16 Nař. vl. o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát; T: 27.4.2016

Cílovým stavem je zajištění dostatečné výše platby pojistného za státní pojištěnce v takové úrovni, která umožní navýšit výdajovou stránku systému veřejného zdravotního pojištění za účelem pokrytí vládních priorit v oblasti zdravotnictví v roce 2017.

To předpokládá zejména navýšení platů zaměstnanců ve zdravotnictví o 10 %, které bude realizováno prostřednictvím úhradových mechanismů.

V porovnání s okolními státy jsou platy lékařů a zdravotních sester velmi nízké, což již v minulosti vedlo a v současnosti stále vede k jejich odchodu do zahraničí. U nelékařského personálu poté dochází ke snižování atraktivity výkonu práce ve zdravotnických zařízeních i v porovnání s jinými odvětvími. Stagnace (resp. velmi pozvolné navyšování) platového ohodnocení ve spojení se stále rostoucími nároky na jejich výkonnost (přesčasová práce, vysoká odpovědnost spočívající v dodržování lege artis postupů při rychlém rozvoji moderní medicíny) proto nutně vede k jejich přeorientování na zaměstnání s nižšími nároky a vyšším platovým ohodnocením.

Související soubory