82/14 Novela zákona o poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor; T: 16.6.2014

Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „zákon o službách“), upravuje otázku služeb spojených s užíváním bytu pro všechny formy bydlení, tj. nájemní i vlastnické. Zákon o službách řeší problematiku služeb v plném rozsahu, to znamená, že kromě způsobu rozúčtování a úhrady služeb upravuje otázku zálohování, použití paušálních plateb a sankcí, tedy pokuty a poplatku z prodlení.

Především se jedná o vymezení sankcí za prodlení s peněžitým plněním, kdy zákon o službách upravuje tuto problematiku institutem poplatku z prodlení, zatímco NOZ upravuje pouze úrok z prodlení.

  • Bude zrušeno zmocňovací ustanovení – § 98a v zákonu č. 458/2000 Sb.
  • Do zákona č. 67/2013 Sb. bude zařazeno zmocňovací ustanovení, umožňující vydat vyhlášku upravující podrobnosti pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody mezi konečné spotřebitele.
  • Navrhuje se snížit výši pokuty, pokud poskytovatel služeb nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost ve stanovené lhůtě, ze 100 Kč za každý den prodlení na 50 Kč. Podle názoru veřejnosti šlo o nepřiměřeně stanovenou výši pokuty.
  • Bude zrušeno ustanovení upravující poplatek z prodlení, pokud se poskytovatel služeb nebo příjemce služeb dostane do prodlení s peněžitým plněním tak, aby bylo možné uplatnit pouze úrok z prodlení upravený v občanském zákoníku a nedocházelo k „dvojkolejnosti“ právní úpravy.

 

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/