82/13 Novela zákona o ochraně veřejného zdraví; T: 3.6.2013

Novelou zákona o ochraně veřejného zdraví, projednávanou v současné době jako sněmovní tisk 887/0 Poslaneckou sněmovnou PČR, byla provedena aktuální transpozice a adaptace práva Evropské unie. Hlavním cílem návrhu novely tak nyní je uvedení zákona o ochraně veřejného zdraví do souladu se správním řádem a kontrolním řádem upraveným zákonem č. 255/2012 Sb. Z platného znění zákona se tedy vypouští nedůvodné odchylky od správního a kontrolního řádu, mění se terminologie a zavádí se institut opatření obecné povahy. V souvislosti se zrušením převážné části specifické úpravy výkonu státního zdravotního dozoru se však ponechává úprava oprávnění orgánů ochrany veřejného zdraví pro plnění ostatních úkolů veřejné správy, které nemají povahu státního zdravotního dozoru (např. šetření nemocí z povolání). Dále je cílem návrhu zákona dlouhodobě odkládané vymezení skutkových podstat správních deliktů.

S ohledem na sladění zákona o ochraně veřejného zdraví s kontrolním řádem bylo nutno v návrhu zákona zachovat dosavadní oprávnění zaměstnanců orgánu ochrany veřejného zdraví při plnění ostatních úkolů veřejné správy, která nejsou výkonem kontroly (např. šetření podmínek vzniku nemocí z povolání, epidemiologická šetření).

Návrhem zákona se provádějí některé dílčí změny na úseku ochrany veřejného zdraví před hlukem a vibracemi. Přitom základní pojetí ochrany před hlukem a vibracemi vznikajícími při podnikatelské činnosti fyzických nebo právnických osob a hlukem z provozu letišť, pozemních komunikací a drah zůstává zachováno. Odstraňuje se pouze specifické začlenění právní úpravy ochrany před hlukem z provozoven služeb a veřejné produkce hudby; tyto zdroje hluku se zařazují do režimu ostatních zdrojů hluku upravených v § 30 platného znění zákona. Jejich provozovatelé tak budou moci žádat o výjimku podle § 31 odst. 1 a odstraní se tak nerovnost osob kritizovaná Úřadem veřejného ochránce práv.
Veřejné produkce hudby pořádané na veřejném prostranství, stejně jako hluk z dalších kulturních akcí a sportovních akcí na veřejném prostranství a hluk působený fyzickými osobami a hlasovými projevy zvířat se svěřuje do působnosti obcí, event. soukromoprávní ochrany soudů, neboť jde o hluk proměnný a za podmínky přizvání zdravotního ústavu orgánem ochrany veřejného zdraví obtížně objektivizovatelný. Jako s obtěžujícím by se s ním proto měly zabývat obce, event. soudy.

V souvislosti s tím se obcím změnou ustanovení § 96 svěřuje oprávnění k ochraně před hlukem a vibracemi obecně závaznou vyhláškou stanovit konec veřejné produkce hudby, provozní doby hostinských provozoven, heren a obdobných provozoven služeb, stanovit veřejná prostranství pro konání tržnic a tržišť a dále veřejná prostranství pro konání sportovních a kulturních akcí, podmínky jejich konání z hlediska hluku a vibrací a četnost konání těchto akcí v kalendářním roce.

Vzhledem ke shora uvedenému návrhu se tak v zákoně o ochraně veřejného zdraví zužuje rozsah povinných subjektů v ochraně před hlukem a vibracemi na osoby podnikající a právnické osoby, které používají nebo provozují zdroj hluku. Dále se návrhem vylučuje z působnosti zákona kromě shora uvedeného i hluk, který působí akustické výstražné nebo varovné signály související s bezpečnostními opatřeními, hluk a vibrace působené povrchovou vodou přelivem přes vodní díla sloužící k nakládání s vodami, hluk a vibrace působené v přímé souvislosti s činností související se záchranou lidského života, zdraví a majetku, řešení mimořádných událostí a příprava jejich řešení a provádění mimořádných vojenských akcí.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/