8/14Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky 2014+; T: 19.2.2014

Do předkládaného matriálu byly vybrány především problémy, které systémově ovlivňují stav a vývoj veřejné správy. Za takové problémy považuje předkladatel především efektivnost procesních postupů u agend vykonávaných veřejnou správou, absenci standardizace ve výkonu agend a jejich financování, uplatňování metod řízení kvality ve veřejné správě a zejména rozsah a povahu administrativní zátěže ve veřejné správě i ve společnosti vůbec.

Materiál se nevěnuje specifickým problémům ústřední státní správy, neboť tyto otázky vyžadují samostatnou analýzu po upřesnění dělby kompetencí.

Současně s tímto materiálem je předkládán materiál „Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+“, oba materiály spolu výrazně obsahově souvisejí a realizace úkolů v nich obsažených se navzájem podporuje. Především je potřeba podtrhnout vliv elektronizace veřejné správy na možnosti uplatnění moderních metod ve veřejné správě a naopak nezbytnost přehledné a dlouhodobě stabilizované územní struktury veřejné správy pro efektivní realizaci eGovernmentu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/