81/16 Návrh nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh; T: 28.4.2016

Cílem úpravy je zajistit řádnou transpozici směrnice 2014/68/EU a tím splnit legislativní závazky plynoucích pro Českou republiku z členství v Evropské unii.

Ve věcné rovině je sledován cíl úpravy na Evropské úrovni, tj. zkvalitnění regulace trhu s tlakovými zařízeními tak, aby byla zajištěna ochrana před nebezpečím vyplývajícím z působení tlaku. Nová směrnice rovněž přizpůsobuje úpravu klasifikace tlakových zařízení podle nebezpečnosti obsažených tekutin nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 657/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/