81/15 NV regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství; T: 15.5.2015

Cílem návrhu vyhlášky je definovat způsob regulace pro nové následující regulační období, začínající 1. ledna 2016.

Základní principy výpočtu zůstávají v souladu se zněním vyhlášky č. 436/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Regulační období, pro které jsou navržené postupy uvedené ve vyhlášce, je tříleté. Základní vzorec výpočtu povolených výnosů je rozšířený o parametr faktor trhu, který umožňuje do povolených výnosů zahrnout v průběhu regulačního období mimořádné a jednorázové náklady. Dále je umožněno zohlednit v regulaci nedokončené investice do regulované činnosti, jejichž doba realizace přesáhne dva roky a celková plánovaná hodnota je vyšší než 0,5 mld. Kč. Pro zpřesnění plánování hodnot vstupujících do povolených výnosů ze strany regulovaných subjektů byla zavedena dvojí časová hodnota peněz. Při přeplánování o hodnotu vyšší než 5 % bude jako časová hodnota peněz použita hodnota míry výnosnosti regulační báze aktiv, v ostatních případech hodnota index cen průmyslových výrobců.

Nově je zaveden Fond obnovy a rozvoje, který je motivačním nástrojem pro investování odpisů do obnovy majetku. Rovněž se upřesňuje postup výpočtu ceny za použití sítí distribuční soustavy, která bude nadále podléhat korekci s uplatněním motivačního prvku regulace.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/