81/13 NV o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod; T: 24.5.2013

Návrh reaguje na novelu vodního zákona, kde došlo ke změně předmětu evidence. Kromě toho návrh provádí úpravy související se změnami v používané terminologii a se zrušením Zemědělské vodohospodářské správy.

Materiál obsahuje rozsah údajů, včetně statistických a kartografických dat, zahrnutých v evidenci:

 

vodních toků a objektů na nich, jejich dílčích povodí, hydrogeologických rajonů a vodních nádrží a vodních útvarů včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů,
množství a jakosti povrchových a podzemních vod, stavu vodních útvarů a ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů,
odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích,
· mezinárodních oblastí povodí na území České republiky a jejich dílčích povodí,

chráněných oblastí přirozené akumulace vod a ochranných pásem vodních zdrojů,
zdrojů povrchových a podzemních vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody,
citlivých oblastí a zranitelných oblastí,
· oblastí povrchových vod využívaných ke koupání,

povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů,
vodních děl k vodohospodářským melioracím pozemků, a 
záplavových území.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/