8/10 NV o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky; T: 26.1.2010

Vědecký výbor pro spotřební zboží, který byl nahrazen Vědeckým výborem pro bezpečnost spotřebitele (dále jen „VVBS“), doporučil vytvořit celkovou strategii posuzování bezpečnosti látek používaných v barvách na vlasy, včetně požadavků na zkoušky látek používaných v prostředcích k barvení vlasů s ohledem na jejich možnou genotoxicitu/mutagenitu. V rámci odsouhlasené strategie průmyslové subjekty předkládají podklady s vědeckými údaji ohledně látek používaných v barvách na vlasy a předložená dokumentace je hodnocena VVBS z hlediska zdravotního rizika pro konečného spotřebitele.

Látky, pro které nebyly předloženy aktualizované údaje o jejich bezpečnosti umožňující přiměřené vyhodnocení rizika, jsou obsahem přílohy II směrnice 76/768/EHS, která obsahuje seznam látek, které nesmějí být součástí složení kosmetických prostředků. Některé látky používané v barvách na vlasy již byly zakázány, a to buď na základě stanovisek VVBS, nebo kvůli chybějícím údajům o bezpečnosti. V současnosti hodnocené látky byly vybrány pro společnou právní úpravu vzhledem k jejich uvedení v příloze IV, která obsahuje seznam barviv povolených pro použití v kosmetických prostředcích.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář

Související soubory