80/14 Operační program Technická pomoc 2014-2020; T: 12.6.2014

Strategie Operačního programu Technická pomoc 2014–2020 má podpůrný charakter a zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci DoP a tematických operačních programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů. Operační program Technická pomoc 2014–2020 se zaměřuje především na odstranění překážek na úrovni vstupů ostatních operačních programů a nemá tak přímý vliv na dosažení cílů Evropa 2020 a cílů DoP. Cílem je hlavně podpora činností, které k jejich naplňování budou nepřímo přispívat.

Operační program Technická pomoc 2014–2020 bude financován z Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR). Výše přidělených finančních prostředků na technickou pomoc v České republice je omezena 4 % alokace ESIF a nesmí přesáhnout hranici 10 % EFRR. V souladu s DoP je pro Operační program Technická pomoc 2014–2020 alokováno 1,87 % prostředků z EFRR, což v absolutním vyjádření činí 223 704 582 EUR. V rámci prioritní osy 1 se využije 63,88 % prostředků, tj. 142 913 414 EUR. V prioritní ose 2 bude 36,12 % z plánované alokace vyčleněno na aktivity související s monitorováním, tj. 80 791 168 EUR.

Související soubory

/jak-na-