80/13 Zpráva o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do 31. 12. 2012; T: 20.5.2013

Vzhledem k tomu, že základna dat z roku 2005 byla zastaralá a neobsahovala údaje pro právní předpisy vzniklé po tomto datu, byl v závěru roku 2010 vládě ČR předložen postup, jakým bude provedeno měření a přeměřování administrativní zátěže podnikatelů (usnesení vlády č. 861 ze dne 1. prosince 2010). Jedná se o další fázi v procesu snižování administrativní zátěže podnikatelů, kdy je přeměřováno 12 oblastí. Současně byla přijata Metodika měření a přeměřování administrativní zátěže podnikatelů, která byla testována v průběhu roku 2012, a pro její praktické využití byly vytvořeny prováděcí pokyny.

 

Agenda je úzce propojena s aktivitami Evropské unie a strategickými dokumenty (Evropa 2020 – Udržitelný růst, Konkurenceschopnost – prioritou je zlepšení podnikatelského prostředí v rámci prioritní iniciativy Evropské unie „Průmyslová politika pro éru globalizace“, Národní program reforem, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti – zrušení 5-ti opatření v každé z 12-ti sledovaných oblastí, Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020). Jedná se o jednu z forem posílení konkurenceschopnosti podnikatelů v České republice i v mezinárodním přesahu. Díky snížení nákladů na plnění administrativních povinností, a samozřejmě i času s tím spojeným, se může podnikatel věnovat samotnému výkonu poslání vlastní firmy.

 

Smyslem tohoto materiálu je podat závěrečnou informaci o výsledcích obou aktivit zaměřených na snižování administrativy pro podnikatele. Do materiálu a návrhů pro další postup jsou promítnuty zkušenosti s touto agendou.

O stavu pokračování snižování administrativní zátěže podnikatelů bude vláda ČR informována zprávou k 30. 6. 2014.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/