8/20 Novela zákona o ekologickém zemědělství; t: 20.2.2020

Návrhem se dále provádí adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin.
V rámci adaptace na výše uvedené předpisy EU návrh obsahuje například:
• vytvoření elektronické databáze ekologicky chovaných zvířat,
• úpravu okruhu subjektů, majících povinnost registrace do systému ekologického zemědělství,
• úpravu délky platnosti certifikátů bioproduktů v návaznosti na četnost kontrol,
• úpravu skutkových podstat přestupků fyzických osob, právnických osob, podnikajících fyzických osob a pověřených osob,
• nahrazení termínu „osvědčení o původu“ bioproduktu v praxi již užívaným termínem „certifikát“ bioproduktu,
• zařazení osiva a dalšího rozmnožovacího materiálu rostlin do kategorie „bioprodukt“, zatímco podle dosud platné právní úpravy spadal do kategorie „ostatní bioprodukt“.

Vzhledem k tomu, že poslední rozsáhlejší novelizace zákona o ekologickém zemědělství proběhla již v roce 2011, je třeba reagovat na poznatky z aplikační praxe. Nad rámec adaptace návrh obsahuje například:
• nahrazení termínu „ekologický podnikatel“ v praxi již užívaným termínem „ekologický zemědělec“,
• upřesnění způsobu označování bioproduktů, certifikovaných na území České republiky, vnitrostátním logem pro ekologickou produkci,
• úpravu skutkových podstat přestupků fyzických osob, právnických osob, podnikajících fyzických osob a pověřených osob s ohledem na praktické poznatky,
• zvýšení horní hranice pokuty za přestupky, jimiž dochází ke klamání spotřebitele,
• zveřejnění vzoru žádosti o registraci v systému ekologického zemědělství na internetových stránkách ministerstva.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/