79/14 Programový dokument Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020; T: 12.6.2014

Strategický rámec IROP je tvořen cíli regionální politiky ČR, zaměřenými na podporu růstu v pólech ekonomického rozvoje a na vyrovnávání regionálních disparit. Východiskem pro definici IROP je rovněž reflexe hlavních pilířů Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 – 2020 a hlavních principů Evropa 2020 (inteligentní růst, začleňování, udržitelný rozvoj) a Strategického rámce udržitelného rozvoje České republiky (posilování konkurenceschopnosti a soudržnosti, udržitelný rozvoj).

Návrh alokace IROP vychází z Dohody o partnerství, kdy celková finanční alokace IROP činí 5,471 mld. EUR, přičemž 4,725 mld. EUR bude hrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 745 mil. EUR z národních veřejných zdrojů a 51,336 mil EUR ze soukromých zdrojů příjemců finanční podpory.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/